Redaktionsruta


TYSKLAND 


Agrotel GmbH

Gewerbegebiet Hartham 9

D-94152 Neuhaus am Inn

TEL: +49 (0) 85 03 914 99 0

FAX: +49 (0) 85 03  914 99 33

momsnummer: DE142216796
Skattenummer: 153/121/30111
Laga domstol: Tingsrätten i PassauÖSTERRIKE
Agrotel Handelsgesellschaft mbH

Goldberg 2
A-4761 Enzenkirchen

TEL: +43 (0) 77 62 27 77
FAX: +43 (0) 77 62   27 77 33
Momsnummer: ATU 23907100
Skattenummer: 129/3566
Laga domstol: Stämningsansökan i SchärdingMed domslutet den 12 maj 1998 fastställde hovrätten i Hamburg att man genom integrering av en länk är medansvarig för innehållet på den anslutna sidan. Detta kan - enligt hovrätten i Hamburg - endast förhindras genom att uttryckligen ta avstånd från detta innehåll.

Vi har sammanlänkat våra webbsidor med andra internetsidor. Härmed tar vi uttryckligen avstånd från innehållet på dessa anslutna sidor. Dessutom hänvisar vi till, att vi inte på något sätt påverkar utformningen av anslutna sidor. Denna förklaring gäller för alla till vår hemsida anslutna länkar. Samtliga foton och bilder på dessa sidor skyddas av upphovsrätten och får utan godkännande varken kopieras, mångfaldigas eller användas som förlaga. Överträdelser kommer att åtalas.

 


Google Analytics

Denna webbsida använder Google Analytics, en webbanalystjänst från Google Inc. („Google“). Google Analytics använder så kallade "cookies“, textfiler, som sparas i din dator och ger dig möjlighet att analysera webbsidans användning. Den av cookien framtagna informationen om webbsidans användning överförs i regel till en server hos Google i USA och sparas där. Vid aktivering av IP-anonymisering på denna webbsida, kortas dock din IP-adress av Google inom den Europeiska Unionens medlemsstater eller i andra avtalsstater enligt överenskommelsen om det europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall överförs hela IP-adressen till en server hos Google i USA och kortas där. På uppdrag av webbsidans ägare använder Google denna information för utvärdering av din användning, sammanställning av rapporter om webbsidans aktiviteter och för framtagning av ytterligare tjänster gentemot webbsidans ägare i förbindelse med användning av webbsidan och internet . Den inom ramen
för Google Analytics av din browser förmedlade IP-adressen sammankopplas inte med andra data av Google. Du kan genom motsvarande inställning av ditt browser-program förhindra, att cookies sparas; vi hänvisar dock till, att du i sådant fall kanske inte kan utnyttja webbsidans samtliga funktioner fullt ut. Du kan dessutom förhindra den av cookien skapade och till webbsidans användning relaterade datan  (inkl. din IP-adress) till Google och för Googles bearbetning sparade data, genom att från följande länk  (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) ladda ner och installera den Browser-Plugin, som finns där.

Du kan också förhindra, att Google Analytics sparas, genom att klicka på följande länk. Då skapas en Opt-Out-Cookie, som förhindrar att dina data sparas, om du besöker denna webbsida. <a href="javascript:gaOptout()">Google Analytics deaktivieren</a> Närmare information om användningsvillkor och dataskydd hittar du under http://www.google.com/analytics/terms/de.html resp underhttps://www.google.de/intl/de/policies/. Vi hänvisar till att Google Analytics på denna webbsida har utvidgats med koden "gat._anonymizeIp();“ för att kunna garantera en anonymiserad inläsning av IP-adresser (så kallad IP-maskering).


 

Allmänna affärs-, leverans- och betalningsvillkor

Version januari 2014

 

1. Allmänna villkor

För alla våra affärsverksamheter gäller efter ordermottagandet våra allmänna affärs-, leverans- och betalningsvillkor, som oavkortat blir en del av avtalet, såvida inget annat i detalj har överenskommits skriftligen.
Dessutom ligger den tyska VOB (kontraktsförfaranden för byggnadsarbeten) i sin senaste version till grund.

 

2. Anbud

Av oss lämnade anbud är friblivande och icke bindande. Anbudsunderlagen är egendom av firma AGROTEL och skyddas av upphovsrätten. De får inte göras åtkomliga för tredje part och måste på begäran lämnas tillbaka.

 

 

3.  Ordererkännande, avtal

Avtal och tilläggsavtal gäller uteslutande, om de är skriftligen bekräftade. Vid ändring eller annullering av avtalet debiteras uppdragsgivaren för den uppkomna kostnaden. Invändningsperioden är 1 vecka fr.o.m. poststämpelns datum. Företaget förbehåller sig rätten att avsäga sig ordern, om uppdragsgivaren kränker avtalsvillkoren.

 

4. Priser

Priserna är icke bindande nettopriser fritt fabrik i Neuhaus eller Enzenkirchen, plus gällande mervärdeskatt.
Vid förändrade underlag för prissättning, t ex ökade löner och materialpriser, förbehåller vi oss rätten till en rimlig höjning av våra priser.
Detta gäller också, om uppdragsgivaren kränker avtalet.

 

5. Betalningsvillkor

Alla betalningar ska utföras av uppdragsgivaren utan avdrag inom 10 dagar efter fakturadatum,  såvida inget annat har överenskommits i avtalet. Betalningar räknas först som utförda från och med den dagen, då vi kan förfoga över hela beloppet utan avdrag. Betalning per check eller växel accepteras inte.
Till betalning förfallna belopp får inte hållas tillbaka på grund av eventuella motkrav eller avräkning med motkrav, såvida inte VOB berättigar till det. Vid fördröjd betalning debiteras 8 % ränta över gällande diskontosats. Om betalningsvillkoren inte uppfylls eller vid erhållen kännedom om uppdragsgivarens betalningsoförmåga, förbehåller sig uppdragstagaren rätten, att kräva förskottsbetalning för ännu ej utförda leveranser och arbeten.

 

6. Leveransvillkor

De av oss angivna leverans- och prestationsterminer är med största noggrannhet framtagna uppskattningar. De måste bekräftas skriftligen i orderbekräftelsen och förutsätter, att alla förarbeten på uppställningsplatsen är avslutade fackmässigt och enligt lag.
Hinder på grund av ej färdigställda förarbeten på uppställningsplatsen debiteras uppdragsgivaren. Grund för fördröjning är högre makt eller liknande.
Uppdragstagaren förbehåller sig rätten, att av tvingande skäl helt eller delvis avsäga sig ordern och begära ersättning för sina omkostnader.

 

7. Garantier och leveransbesiktning

Garantier för av oss levererade varor och utförda arbeten regleras av tyska VOB och VOL.
Förutsättning är att uppdragsgivaren har uppfyllt betalningsvillkoren i sin helhet. All sorts skador måste utan dröjsmål anmälas skriftligen.
Garantiomfånget och garantivillkor för produkter från underleverantörer vidarebefordras till respektive uppdragsgivare. Av tredje part eller högre makt förorsakade skador omfattas inte av våra garantier. Alla ytterligare krav såsom skadeersättning, egendomsskador och liknande är uttryckligen uteslutna. När alla leveranser och arbeten är fullgjorda, anses de som godkända efter 10 dagar, såvida ingen avtalspartner skriftligen har begärt ett besiktningsprotokoll.

 

8. Undantag från ansvar, om uppdragsgivaren bygger upp resp. monterar anläggningen

Om AGROTEL endast levererar produkterna, och kunden bygger upp resp monterar anläggningen själv eller låter en tredje part utföra arbetet, ansvarar AGROTEL inte för uppbyggnaden och/eller monteringsfel. Detta gäller också for produkter med automatisk styrning.

 

9. Egendomsförbehåll och domstol

Vi förbehåller oss äganderätten till alla av oss levererade varor och av oss utförda arbeten, tills samtliga fordringar är betalda i sin helhet. Vid kränkning av detta förbehåll ansvarar uppdragsgivaren för samtliga uppkomna kostnader i sin helhet. Fullgörandeort och domstol för alla rättstvister är domstolen på uppdragstagarens ort.
Om delar av dessa villkor blir overksamma, förblir övriga delar i detta avtal oberörda.